Indian Constitution - இந்திய அரசியலமைப்பு - மாதிரித்தேர்வுகள்

அரசியலமைப்பின் முகவுரை
அரசியலமைப்பின் உருவாக்கமும் சிறப்புக்கூறுகளும்
அரசியலமைப்பு அட்டவணைகள்
பிறநாடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட சட்ட முறைகள்
அரசியலமைப்பு முக்கிய குழுக்கள்
அரசியலமைப்பின் பகுதிகள் மற்றும் சரத்துகள்

பெருபாரி வழக்கு
கேசவானந்த பாரதி வழக்கு
எஸ்.ஆர்.பொம்மை வழக்கு
அடிப்படை உரிமைகள்
அரசியல் அறிவியல்
கோலக்நாத் வழக்கு

Post a Comment

0 Comments

தேடித்தேடித் தேர்வேழுதலாம்