தாவரங்களின் இனப்பெருக்கம் மற்றும் மாற்றுருக்கள் - 7th - I Term - BBQ Test - 50


7-ம் வகுப்பு  சமூக அறிவியல் TERM - 1  சமச்சீர் புதிய புத்தகத்தின்  BOOK BACK QUESTIONS - 50  தாவரங்களின் இனப்பெருக்கம் மற்றும் மாற்றுருக்கள்  பாடத்தேர்வெழுத வந்த உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்..... எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளியுங்கள்.
                                                                      தேர்வு -50
தாவரங்களின் இனப்பெருக்கம் மற்றும் மாற்றுருக்கள்  - பாடத்தேர்வு
7-ம் வகுப்பு -சமூக அறிவியல்
1-ம் பருவம்

முந்தைய தேர்வுகளை எழுத இங்கே செல்லவும்Quiz Application

நன்றாக யோசித்து விடையளியுங்கள்

Time's Up
score:

Quiz Result

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:


Post a Comment

0 Comments

தேடித்தேடித் தேர்வேழுதலாம்