அணு அமைப்பு - 7th - I Term - BBQ Test - 49

ஏழாம் வகுப்பு  சமூக அறிவியல் TERM - I  சமச்சீர் புதிய புத்தகத்தின்     BOOK BACK QUESTIONS - 49  அணு அமைப்பு  பாடத்தேர்வெழுத வந்த உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.....எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளியுங்கள்.
                                                                       தேர்வு -49
அணு அமைப்பு - பாடத்தேர்வு
ஆறாம் வகுப்பு -சமூக அறிவியல்
I-ம் பருவம்

முந்தைய தேர்வுகளை எழுத இங்கே செல்லவும்

Quiz Application

நன்றாக யோசித்து விடையளியுங்கள்

Time's Up
score:

Quiz Result

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:


Post a Comment

0 Comments

தேடித்தேடித் தேர்வேழுதலாம்