விசையும் இயக்கமும் - 7th 1 rd Term - 2nd Lesson - BBQ Test - 47

ஏழாம் வகுப்பு  சமூக அறிவியல் TERM - 1  சமச்சீர் புதிய புத்தகத்தின்     BOOK BACK QUESTIONS - 47 விசையும் இயக்கமும் பாடத்தேர்வெழுத வந்த உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.....எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளியுங்கள்.                                                                      
 தேர்வு -47
விசையும் இயக்கமும் - பாடத்தேர்வு
ஆறாம் வகுப்பு -சமூக அறிவியல்
3-ம் பருவம்


தேர்வு-46 அளவீட்டியல் இங்கே செல்லவும்

Quiz Application

நன்றாக யோசித்து விடையளியுங்கள்

Time's Up
score:

Quiz Result

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:

Post a Comment

0 Comments

தேடித்தேடித் தேர்வேழுதலாம்