அளவீட்டியல் - 7 th Std 1st Term - BBQ Test 46

ஏழாம் வகுப்பு   அறிவியல் TERM - 1  சமச்சீர் புதிய புத்தகத்தின்     BOOK BACK QUESTIONS -    அளவீட்டியல்  பாடத்தேர்வெழுத வந்த உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.....எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளியுங்கள்.
தேர்வு - 46
அளவீட்டியல் - பாடத்தேர்வு
ஏழாம் வகுப்பு -  அறிவியல்
1-ம் பருவம்


Quiz Application

நன்றாக யோசித்து விடையளியுங்கள்

Time's Up
score:

Quiz Result

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:


Post a Comment

0 Comments

தேடித்தேடித் தேர்வேழுதலாம்