தேசிய சின்னங்கள் - 6th Std 2 Term - BBQ Test 33


ஆறாம் வகுப்பு  சமூக அறிவியல் TERM - 2  சமச்சீர் புதிய புத்தகத்தின்     BOOK BACK QUESTIONS -33 தேசிய சின்னங்கள்  பாடத்தேர்வெழுத வந்த உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.....எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளியுங்கள்.
                                                                      தேர்வு -33
தேசிய சின்னங்கள் - பாடத்தேர்வு
ஆறாம் வகுப்பு -சமூக அறிவியல்
2-ம் பருவம்Quiz Application

நன்றாக யோசித்து விடையளியுங்கள்

Time's Up
score:

Quiz Result

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:

Post a Comment

0 Comments