இந்திய அரசமைப்புச் சட்டம் - 6th 2nd Term - BBq Test 34

ஆறாம் வகுப்பு  சமூக அறிவியல் TERM - 2  சமச்சீர் புதிய புத்தகத்தின்     BOOK BACK QUESTIONS - 34  இந்திய அரசமைப்புச் சட்டம் பாடத்தேர்வெழுத வந்த உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்..... எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளியுங்கள்.
                                                                      தேர்வு -34
இந்திய அரசமைப்புச் சட்டம் - பாடத்தேர்வு
ஆறாம் வகுப்பு -சமூக அறிவியல்
2-ம் பருவம்
தேர்வு - 1 அளவீடுகள் இங்கே செல்லவும்
தேர்வு - 2 விசையும் இயக்கமும்  இங்கே செல்லவும்
தேர்வு - 3   நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள்  இங்கே செல்லவும்
தேர்வு - 4   தாவரங்கள் வாழும் உலகம் இங்கே செல்லவும்
தேர்வு - 5   விலங்குகள் வாழும் உலகம் இங்கே செல்லவும்
தேர்வு - 6 உடல்நலமும்  சுகாதாரமும் இங்கே செல்லவும்
தேர்வு - 7 கணினி ஓர் அறிமுகம் இங்கே செல்லவும்
தேர்வு - 8 வெப்பம் இங்கே செல்லவும்.
தேர்வு - 9 மின்னியல் இங்கே செல்லவும்
தேர்வு - 10 நம்மைச் சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள்  இங்கே செல்லவும்
தேர்வு - 11 வெப்பம்   இங்கே செல்லவும்
தேர்வு - 12 செல்   இங்கே செல்லவும்
தேர்வு - 13 மனித உறுப்பு மண்டலங்கள்  இங்கே செல்லவும்
தேர்வு - 14 கணினியின் பாகங்கள்  இங்கே செல்லவும்
தேர்வு - 15 மின்னியல்  இங்கே செல்லவும்
தேர்வு - 16 நீர் இங்கே செல்லவும்
தேர்வு - 17 அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல்   இங்கே செல்லவும்
தேர்வு - 18 நமது சுற்றுச்சூழல் இங்கே செல்லவும்.
தேர்வு - 19 அன்றாட வாழ்வில் தாவரங்கள் இங்கே செல்லவும்
தேர்வு - 20 வன்பொருளும் மென்பொருளும் இங்கே செல்லவும்
தேர்வு - 21 வரலாறு என்றால் என்ன? இங்கே செல்லவும்
தேர்வு - 22 மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சி இங்கே செல்லவும்
தேர்வு - 23 சிந்துவெளி நாகரிகம் இங்கே செல்லவும்
தேர்வு - 24 தமிழ்நாட்டின் பண்டைய நகரங்கள் இங்கே செல்லவும்
தேர்வு - 25 பேரண்டம் மற்றும் சூரிய குடும்பம் இங்கே செல்லவும்
தேர்வு - 26 நிலப்பரப்பும் பெருங்கடல்களும் இங்கே செல்லவும்
தேர்வு - 27 பன்முகத்தன்மையினை அறிவோம் இங்கே செல்லவும்
தேர்வு - 28 சமத்துவம் பெறுதல் இங்கே செல்லவும்
தேர்வு -29 வட இந்தியாவில் வேதகாலப் பண்பாடும் தென்னிந்தியப் பண்பாடும் இங்கே செல்லவும்.
தேர்வு-30 மாபெறும் சிந்தனையாளர்களும் புதிய நம்பிக்கைகளும் இங்கே செல்லவும்.
தேர்வு - 31 குடித்தலைமையிலிருந்து பேரரசு வரை இங்கே செல்லவும்
தேர்வு - 32 வளங்கள்  இங்கே செல்லவும்
தேர்வு - 33 தேசிய சின்னங்கள் இங்கே செல்லவும்.

Quiz Application

நன்றாக யோசித்து விடையளியுங்கள்

Time's Up
score:

Quiz Result

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:

Post a Comment

0 Comments

தேடித்தேடித் தேர்வேழுதலாம்