சிந்து சமவெளி - ஹரப்பா -மொகஞ்சதாரோ - Test

சிந்து சமவெளி - ஹரப்பா - மொகஞ்சதாரோ பாடத்தை படித்து விட்டு இங்கே தேர்வெழுத வந்தவர்களாக இருந்தால் உடனே தேர்வினை எழுத ஆரம்பிக்கலாம். நேரடியாக இந்தப்பக்கத்திற்கு வந்தவர்களாக இருந்தால், இந்தத் தேர்வினை எழுதும் முன் இங்கே சென்று இந்தப்பாடத்தை ஒருமுறை படித்துவிட்டு தேர்வினை எழுதுங்கள்.. 


Quiz Application

யோசித்து நிதானமாக விடையளியுங்கள்

Time's Up
score:

Quiz Result

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:

Post a Comment

3 Comments

தேடித்தேடித் தேர்வேழுதலாம்