உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து - 10th Social Science - BBQ Test 243

 10-ம் வகுப்பு   சமூக அறிவியல் சமச்சீர் புதிய புத்தகத்தின் BOOK BACK QUESTIONS - 243  உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து பாடத்தேர்வெழுத வந்த உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்... எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளியுங்கள்.  

தேர்வு -243

உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து  
10-ம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்


முந்தைய தேர்வுகளை எழுத இங்கே செல்லவும்
Quiz Application

நன்றாக யோசித்து விடையளியுங்கள்

Time's Up
score:

Quiz Result

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage: 


Post a Comment

0 Comments

தேடித்தேடித் தேர்வேழுதலாம்