இந்தியாவின் வெளியுறவுக் கொள்கை - 10th Social Science - BBQ Test 239

 10-ம் வகுப்பு   சமூக அறிவியல் சமச்சீர் புதிய புத்தகத்தின் BOOK BACK QUESTIONS - 239  இந்தியாவின் வெளியுறவுக் கொள்கை பாடத்தேர்வெழுத வந்த உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்... எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளியுங்கள். 

 


தேர்வு -239

இந்தியாவின் வெளியுறவுக் கொள்கை  
10-ம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்


முந்தைய தேர்வுகளை எழுத இங்கே செல்லவும்
Quiz Application

நன்றாக யோசித்து விடையளியுங்கள்

Time's Up
score:

Quiz Result

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage: 


Post a Comment

0 Comments

தேடித்தேடித் தேர்வேழுதலாம்