இனக்கலப்பு மற்றும் உயிரித்தொழில்நுட்பவியல் - 10th Science - BBQ Test 215

 10-ம் வகுப்பு    அறிவியல் சமச்சீர் புதிய புத்தகத்தின் BOOK BACK QUESTIONS - 215  இனக்கலப்பு மற்றும் உயிரித்தொழில்நுட்பவியல் பாடத்தேர்வெழுத வந்த உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்... எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளியுங்கள். 


தேர்வு -215
இனக்கலப்பு மற்றும் உயிரித்தொழில்நுட்பவியல்  
10-ம் வகுப்பு - அறிவியல்


முந்தைய தேர்வுகளை எழுத இங்கே செல்லவும்
Quiz Application

நன்றாக யோசித்து விடையளியுங்கள்

Time's Up
score:

Quiz Result

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:Post a Comment

0 Comments

தேடித்தேடித் தேர்வேழுதலாம்