மேம்பாட்டை அறிவோம் தொலைநோக்கு அளவீடு மற்றும் நிலைத்தன்மை - 9th Social Science - BBQ Test 191

 9-ம் வகுப்பு    சமூக அறிவியல் சமச்சீர் புதிய புத்தகத்தின் 
BOOK BACK QUESTIONS - 191  மேம்பாட்டை அறிவோம் தொலைநோக்கு அளவீடு மற்றும் நிலைத்தன்மை பாடத்தேர்வெழுத வந்த உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்... எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளியுங்கள். 

 

தேர்வு -191
மேம்பாட்டை அறிவோம் தொலைநோக்கு அளவீடு மற்றும் நிலைத்தன்மை  
9-ம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்


முந்தைய தேர்வுகளை எழுத இங்கே செல்லவும்
Quiz Application

நன்றாக யோசித்து விடையளியுங்கள்

Time's Up
score:

Quiz Result

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:Post a Comment

0 Comments

தேடித்தேடித் தேர்வேழுதலாம்