விலங்குலகம் - 9th Science - BBQ Test 156

 9-ம் வகுப்பு    அறிவியல் சமச்சீர் புதிய புத்தகத்தின்  BOOK BACK QUESTIONS - 156  விலங்குலகம் பாடத்தேர்வெழுத வந்த உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்... எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளியுங்கள். 






தேர்வு -156
விலங்குலகம்  
9-ம் வகுப்பு - அறிவியல்


முந்தைய தேர்வுகளை எழுத இங்கே செல்லவும்




Quiz Application

நன்றாக யோசித்து விடையளியுங்கள்

Time's Up
score:

Quiz Result

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:











Post a Comment

0 Comments