கண்டங்கள் ஆராய்தல் (ஆப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் அண்டார்டிகா)- 8th Social Science - BBQ Test 129

 8-ம் வகுப்பு    சமூக அறிவியல் சமச்சீர் புதிய புத்தகத்தின்  BOOK BACK QUESTIONS - 129  கண்டங்கள் ஆராய்தல் (ஆப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் அண்டார்டிகா)பாடத்தேர்வெழுத வந்த உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்... எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளியுங்கள். 

 
தேர்வு -129
கண்டங்கள் ஆராய்தல் (ஆப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் அண்டார்டிகா)  
8-ம் வகுப்பு -சமூக அறிவியல்


முந்தைய தேர்வுகளை எழுத இங்கே செல்லவும்
Quiz Application

நன்றாக யோசித்து விடையளியுங்கள்

Time's Up
score:

Quiz Result

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:Post a Comment

0 Comments

தேடித்தேடித் தேர்வேழுதலாம்