இந்தியாவில் தொழிலகங்களின் வளர்ச்சி - 8th Social Science - BBQ Test 120

 8-ம் வகுப்பு    சமூக அறிவியல் சமச்சீர் புதிய புத்தகத்தின்  BOOK BACK QUESTIONS - 120  இந்தியாவில் தொழிலகங்களின் வளர்ச்சி   பாடத்தேர்வெழுத வந்த உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்... எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளியுங்கள். 
தேர்வு -120
இந்தியாவில் தொழிலகங்களின் வளர்ச்சி  
8-ம் வகுப்பு -சமூக அறிவியல்


முந்தைய தேர்வுகளை எழுத இங்கே செல்லவும்
Quiz Application

நன்றாக யோசித்து விடையளியுங்கள்

Time's Up
score:

Quiz Result

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:Post a Comment

0 Comments