நம்மைச் சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள் - 8th Science - BBQ Test

8-ம் வகுப்பு    அறிவியல் சமச்சீர் புதிய புத்தகத்தின்  BOOK BACK QUESTIONS - 96  நம்மைச் சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள் பாடத்தேர்வெழுத வந்த உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்... எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளியுங்கள்.

 

 

தேர்வு 
                                        நம்மைச் சுற்றி நிகழும் மாற்றங்கள்  
8-ம் வகுப்பு -அறிவியல்


முந்தைய தேர்வுகளை எழுத இங்கே செல்லவும்
Quiz Application

நன்றாக யோசித்து விடையளியுங்கள்

Time's Up
score:

Quiz Result

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:Post a Comment

0 Comments

தேடித்தேடித் தேர்வேழுதலாம்