தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளை பாதுகாத்தல் - 8th Science - BBQ Test 113

8-ம் வகுப்பு    அறிவியல் சமச்சீர் புதிய புத்தகத்தின்  BOOK BACK QUESTIONS - 113  தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளை பாதுகாத்தல் பாடத்தேர்வெழுத வந்த உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்... எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளியுங்கள்.

 

 
தேர்வு -113
தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளை பாதுகாத்தல் 
8-ம் வகுப்பு -அறிவியல்


முந்தைய தேர்வுகளை எழுத இங்கே செல்லவும்
Quiz Application

நன்றாக யோசித்து விடையளியுங்கள்

Time's Up
score:

Quiz Result

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:Post a Comment

0 Comments