சந்தை மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு - 7th 3rd term - BBQ Test 89

7-ம் வகுப்பு    சமூக அறிவியல் TERM - 3 சமச்சீர் புதிய புத்தகத்தின்  BOOK BACK QUESTIONS - 89  சந்தை மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு  பாடத்தேர்வெழுத வந்த உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்... எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளியுங்கள்.


 


தேர்வு -89

                                           சந்தை மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு  
7-ம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்
3-ம் பருவம்


முந்தைய தேர்வுகளை எழுத இங்கே செல்லவும்
Quiz Application

நன்றாக யோசித்து விடையளியுங்கள்

Time's Up
score:

Quiz Result

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:Post a Comment

0 Comments

தேடித்தேடித் தேர்வேழுதலாம்