இயற்கை இடர்கள்- பேரிடர் மேலாண்மை நடவடிக்கைகளை புரிந்து கொள்ளல் - 7th 3rd Term - BBQ Test 87

7-ம் வகுப்பு    சமூக அறிவியல் TERM - 3 சமச்சீர் புதிய புத்தகத்தின்  BOOK BACK QUESTIONS - 87  இயற்கை இடர்கள்- பேரிடர் மேலாண்மை நடவடிக்கைகளை புரிந்து கொள்ளல் பாடத்தேர்வெழுத வந்த உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்... எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளியுங்கள்.


 


தேர்வு -87
                               இயற்கை இடர்கள்- பேரிடர் மேலாண்மை 
                                       நடவடிக்கைகளை புரிந்து கொள்ளல் 
7-ம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்
3-ம் பருவம்


முந்தைய தேர்வுகளை எழுத இங்கே செல்லவும்
Quiz Application

நன்றாக யோசித்து விடையளியுங்கள்

Time's Up
score:

Quiz Result

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:Post a Comment

0 Comments

தேடித்தேடித் தேர்வேழுதலாம்