தமிழகத்தில் சமணம் பௌத்தம் ஆசீவக தத்துவங்கள் - 7th 3rd Term - BBQ Test 84

7-ம் வகுப்பு    சமூக அறிவியல் TERM - 3 சமச்சீர் புதிய புத்தகத்தின்  BOOK BACK QUESTIONS - 84  தமிழகத்தில் சமணம் பௌத்தம் ஆசீவக தத்துவங்கள்  பாடத்தேர்வெழுத வந்த உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்... எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளியுங்கள்.


 


தேர்வு -84
                                தமிழகத்தில் சமணம் பௌத்தம் ஆசீவக தத்துவங்கள்   பாடத்தேர்வு
7-ம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்
3-ம் பருவம்


முந்தைய தேர்வுகளை எழுத இங்கே செல்லவும்
Quiz Application

நன்றாக யோசித்து விடையளியுங்கள்

Time's Up
score:

Quiz Result

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:


உஊ

Post a Comment

0 Comments

தேடித்தேடித் தேர்வேழுதலாம்