முகலாய பேரரசு- 7th 2nd Term - BBQ Test 76

7-ம் வகுப்பு    சமூக அறிவியல் TERM - 2 சமச்சீர் புதிய புத்தகத்தின்  BOOK BACK QUESTIONS - 76  முகலாய பேரரசு பாடத்தேர்வெழுத வந்த உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்... எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளியுங்கள். 

தேர்வு -76
                                முகலாய பேரரசு  - பாடத்தேர்வு
7-ம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்
2-ம் பருவம்


முந்தைய தேர்வுகளை எழுத இங்கே செல்லவும்
Quiz Application

நன்றாக யோசித்து விடையளியுங்கள்

Time's Up
score:

Quiz Result

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:


Post a Comment

0 Comments

தேடித்தேடித் தேர்வேழுதலாம்