தென்னிந்தியப் புதிய அரசுகள் பிற்காலச் சோழர்களும் பாண்டியர்களும் - 7th 1 st Term - BBQ Test 67

7-ம் வகுப்பு    சமூக அறிவியல் TERM - 1 சமச்சீர் புதிய புத்தகத்தின்  BOOK BACK QUESTIONS - 67  தென்இந்தியப் புதிய அரசுகள் பிற்காலச் சோழர்களும் பாண்டியர்களும்  பாடத்தேர்வெழுத வந்த உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்... எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளியுங்கள்.

தேர்வு -67
                                   தென்இந்தியப் புதிய அரசுகள் பிற்காலச் 
                           சோழர்களும் பாண்டியர்களும்   - பாடத்தேர்வு
7-ம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்
1-ம் பருவம்


முந்தைய தேர்வுகளை எழுத இங்கே செல்லவும்
Quiz Application

நன்றாக யோசித்து விடையளியுங்கள்

Time's Up
score:

Quiz Result

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:
Post a Comment

0 Comments

தேடித்தேடித் தேர்வேழுதலாம்