காட்சித்தொடர்பு - 7th - I Term - BBQ Test - 527-ம் வகுப்பு  சமூக அறிவியல் TERM - 1  சமச்சீர் புதிய புத்தகத்தின்  BOOK BACK QUESTIONS - 52  காட்சித்தொடர்பு  பாடத்தேர்வெழுத வந்த உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்..... எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளியுங்கள்.
                                                                      தேர்வு -52
காட்சித்தொடர்பு  - பாடத்தேர்வு
7-ம் வகுப்பு -சமூக அறிவியல்
1-ம் பருவம்

முந்தைய தேர்வுகளை எழுத இங்கே செல்லவும்

Quiz Application

நன்றாக யோசித்து விடையளியுங்கள்

Time's Up
score:

Quiz Result

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:Post a Comment

0 Comments

தேடித்தேடித் தேர்வேழுதலாம்