இடைக்கால இந்திய வரலாற்று ஆதாரங்கள் - 7th 1st Term - BBQ Test 65

7-ம் வகுப்பு    சமூக அறிவியல் TERM - 1 சமச்சீர் புதிய புத்தகத்தின்  BOOK BACK QUESTIONS - 65  இடைக்கால இந்திய வரலாற்று ஆதாரங்கள்  பாடத்தேர்வெழுத வந்த உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்... எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளியுங்கள்.

தேர்வு -65
         இடைக்கால இந்திய வரலாற்று ஆதாரங்கள்   - பாடத்தேர்வு
7-ம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல்
1-ம் பருவம்


முந்தைய தேர்வுகளை எழுத இங்கே செல்லவும்
Quiz Application

நன்றாக யோசித்து விடையளியுங்கள்

Time's Up
score:

Quiz Result

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:
Post a Comment

0 Comments

தேடித்தேடித் தேர்வேழுதலாம்