கணினி வரைகலை - 7 th 2 nd Term - BBQ Test 58

7-ம் வகுப்பு   அறிவியல் TERM - 2 சமச்சீர் புதிய புத்தகத்தின்  BOOK BACK QUESTIONS - 58  கணினி வரைகலை  பாடத்தேர்வெழுத வந்த உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்... எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளியுங்கள்.


தேர்வு -58
                 கணினி வரைகலை   - பாடத்தேர்வு
7-ம் வகுப்பு - அறிவியல்
2-ம் பருவம்


முந்தைய தேர்வுகளை எழுத இங்கே செல்லவும்
Quiz Application

நன்றாக யோசித்து விடையளியுங்கள்

Time's Up
score:

Quiz Result

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:
Post a Comment

0 Comments

தேடித்தேடித் தேர்வேழுதலாம்