விசையும் இயக்கமும் - 6th std 1st Term - BBQ Test - 2

ஆறாம் வகுப்பு TERM - 1 சமச்சீர் புதிய புத்தகத்தின் BOOK BACK QUESTIONS - 2 விசையும் இயக்கமும் பாடத்தேர்வெழுத வந்த உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்..எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளியுங்கள்.
Quiz Application

நன்றாக யோசித்து விடையளியுங்கள்

Time's Up
score:

Quiz Result

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:

மொத்தத் தேர்வுகளின் இலவச இணைப்புகளை DOWNLOAD செய்ய TOUCH HERE

Post a Comment

2 Comments

தேடித்தேடித் தேர்வேழுதலாம்