அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல் - 6 th std 3rd Term - BBQ TEST- 17

ஆறாம் வகுப்பு TERM - 3 சமச்சீர் புதிய புத்தகத்தின் BOOK BACK QUESTIONS 17  அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல் பாடத்தேர்வெழுத வந்த உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்..எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளியுங்கள்.                                                                      தேர்வு - 17
அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல் - பாடத்தேர்வு
ஆறாம் வகுப்பு -அறிவியல்
முதல் பருவம்
Quiz Application

நன்றாக யோசித்து விடையளியுங்கள்

Time's Up
score:

Quiz Result

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:


Post a Comment

0 Comments

தேடித்தேடித் தேர்வேழுதலாம்