இந்திய வரலாறு - தேர்வு -2 Indian History Test -2 5.7.2020

இந்திய வரலாறு (சிந்துசமவெளி முதல் குப்தப் பேரரசு வரையிலான)  50 மதிப்பெண்களுக்கான தேர்வெழுத வந்த உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.. எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளியுங்கள்..ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் 30 வினாடிக்குள் விடையளியுங்கள்..
Quiz Application

ஒவ்வொரு வினாவிற்கும் 30 வினாடிகள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்

Time's Up
score:

Quiz Result

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:


 கடந்த வாரம் நடந்த தேர்வுகளையும் எழுதுங்கள்

நடப்பு நிகழ்வுகள்  - 1 இங்கே செல்லவும்.
புவியியல் - 1  இங்கே செல்லவும் 
பொருளாதாரம் -1  இங்கே செல்லவும்
கணிதம் -1 இங்கே க்ளிக் செய்யவும்
இந்திய அரசியலமைப்பு - 2 இங்கே க்ளிக் செய்யவும் 
இந்திய வரலாறு -1  இங்கே க்ளிக் செய்யவும் 

Post a Comment

3 Comments
 1. Quiz Result
  Total Questions: 50
  Attempt: 48
  Correct: 41
  Wrong: 7
  Percentage: 82.00%

  ReplyDelete

தேடித்தேடித் தேர்வேழுதலாம்